Bảng giá tủ ATS VIZTRO

Mô tả


Bảng giá TỦ ATS VIZTRO
Vỏ tủ Dòng định mức Số cực Đơn giá
800x600x300 100A 3 15,000,000
800x600x300 100A 4 16,000,000
800x600x300 200A 3 16,800,000
800x600x300 200A 4 17,500,000
1000x700x300 400A 3 28,500,000
1000x700x300 400A 4 30,800,000
1000x700x300 600A 3 32,680,000
1000x700x300 600A 4 34,400,000