Tủ phân phối -kiểu xương cá

Đây là tủ phân phối kiể xương cá .Nguồn cấp và phụ tải đều đi trên xuống

Hotline: 0912445953

Mô tả